Skip to main content
Jennifer  Nair

Jennifer Nair

jnnair@syr.edu

PhD Student Earth Sciences

116 Heroy GL